• Home
 • Het Incasseren van geldvorderingen

Het Incasseren van geldvorderingen

Wanneer (één van) uw afnemer(s) niet (op tijd) beta(a)l(t)en, raakt dat het bestaan van uw onderneming: daarom is het belangrijk een goed debiteurenbeheer te voeren. Leidt dat niet tot het gewenste resultaat, dan is het zaak snel en adequaat te handelen. ROESINK DE ZEEUW (lid van de Vereniging van Incasso- Advocaten) kan dat als geen ander.

Het incasseren (van een geldvordering) kent drie fasen:

 1. De buitengerechtelijke fase
  Deze begint op het moment, waarop wij de incasso-opdracht van u hebben ontvangen, de debiteur wordt dan aangeschreven en aangemaand tot betaling van hoofdsom, eventuele wettelijke- of handelsrente en buitengerechtelijke incassokosten.

  Er zijn dan 3 mogelijkheden:
  1. de debiteur betaalt het volledige bedrag inclusief rente en kosten
   u ontvangt dan uw totale vordering zonder aftrek van kosten onzerzijds; de schuldenaar heeft immers de kosten voldaan;
  2. de debiteur betaalt wel de hoofdsom maar niet de rente en/of buitengerechtelijke incassokosten
   in dat geval verzoeken wij de debiteur nog eens ook rente en/of kosten te voldoen; indien hij deze nog steeds niet betaalt, zal met u worden overlegd of ten aanzien van de incassering hiervan nog verdere actie ondernomen moet worden, waarbij de vraag aan de orde komt of de kosten wel tegen de baten opwegen, ingeval een procedure wordt begonnen
  3. de debiteur betaalt in het geheel niet
   Afhankelijk van de afspraak met u kan nog een laatste aanmaning worden verzonden of kan er een telefonische incassopoging worden ondernomen; blijft de debiteur dan nog steeds in gebreke, zal de nodige informatie verzameld worden, teneinde te kunnen beoordelen of het verantwoord is verdere rechtsmaatregelen te nemen (fase 2); daarbij kan een onderzoek worden ingesteld naar de verhaalsmogelijkheden (de financiële positie van de debiteur) en de juridische haalbaarheid van de vordering; in ieder geval zal het juiste adres en zullen de (bedrijfs)gegevens worden gecontroleerd in de officiële registers; die kosten blijven in de meeste gevallen beperkt zo’n € 100,-; tenslotte zal overleg met u plaatsvinden omtrent de voortzetting van de zaak in fase 2.
 2. De gerechtelijke fase.de gerechtelijke fase bestaat doorgaans uit het aanhangig maken van een procedure bij de bevoegde rechter; namens u zal de debiteur worden opgeroepen om bij de rechter te verschijnen (= dagvaarden, wordt gedaan door een deurwaarder, kost ruwweg € 80,-), waarbij zal worden verzocht om hem te veroordelen tot betaling van hoofdsom, rente en kosten; u hoeft zelf meestal niet te verschijnen voor de rechter, in het andere geval wordt u dat expliciet medegedeeld.Er zijn nu 2 mogelijkheden:
  1. de debiteur verschijnt niet op de in de dagvaarding aangegeven zitting van de rechter en wordt dan bij verstek veroordeeld tot betaling;de rechter wijst de vordering bij vonnis toe en vervolgens kunnen wij overgaan tot verdere tenuitvoerlegging van het (verstek)vonnis (=executie, zie fase 3);
  2. de debiteur verschijnt wel op de zitting van de rechter en voert verweer; Dit verweer moet, in beginsel, schriftelijk worden ingediend (conclusie van antwoord);meestal volgt daarop een zitting bij de rechter (comparitie van partijen). Ook komt het voor, dat wij op de conclusie van antwoord reageren (conclusie van repliek), waarna de debiteur vervolgens nog op onze reactie in tweede termijn mag reageren (conclusie van dupliek). Daarna zal de rechter vonnis wijzen; in dit vonnis kan de vordering direct worden toegewezen of afgewezen (dan noemen wij dat: eindvonnis), maar het is ook mogelijk, dat de rechter in een vonnis bepaalt (heet: tussenvonnis). Naar aanleiding daarvan kan de rechter vervolgens weer (eind)vonnis wijzen. In een gerechtelijke procedure zijn, overigens, tal van andere varianten mogelijk. Het spreekt vanzelf, dat gedurende de procedure steeds naar u wordt teruggekoppeld, zodat U op de hoogte blijft en, waar nodig, uw inbreng kunt hebben gedurende het verloop van de procedure. Ervan uitgaande, dat de vordering uiteindelijk wordt toegewezen, kan met het aldus verkregen vonnis tot executie (inning van het bedrag, waartoe de debiteur veroordeeld is om te betalen) worden overgegaan (fase 3). Voorafgaande aan, maar ook tijdens de procedure kan ook worden besloten om, in bijzondere gevallen, wanneer, bijvoorbeeld, wordt gevreesd, dat de debiteur bezittingen zal verkopen, anderszins vervreemden of verduisteren, een voorlopig (=conservatoir) beslag te leggen. Het voorlopige zit hierin, dat de debiteur de “beslagen”zaken daarna niet meer ont-/vervreemden gedurende de procedure. Beslag leggen kan ook op vorderingen, welke de debiteur, op zijn beurt, op derden heeft (afnemers van hem, creditsaldo op de bank, heet: conservatoir derdenbeslag). Dit alles brengt wel extra kosten met zich mee, zodat altijd met u zal worden overlegd, voordat een dergelijke maatregel wordt genomen. Een andere variant is nog de faillissementsaanvraag: in sommige gevallen, wanneer duidelijk is, dat de vordering niet wordt betwist en het ons bekend is, dat er verschillende schuldeisers zijn, kan het nuttig zijn om, in plaats van de normale procedure, een faillissementsverzoek bij de rechtbank in te dienen. Op deze manier kan vrij snel resultaat worden geboekt: de debiteur wordt immers gedwongen om, óf te betalen, óf het risico te lopen failliet te worden verklaard. Dit laatste is vanzelfsprekend niet primair uw doel maar het is vaak een goed pressiemiddel.
  3. In het geval uw vordering door de rechter mocht worden afgewezen, kunt u, desgewenst, meestal in hoger beroep.
 3. De executoriale fase
  Zodra wij in het bezit zijn van het vonnis, kunnen wij tot werkelijke incasso (= executie) overgaan van hetgeen door de rechter is toegewezen. Allereerst zal het vonnis worden betekend (dat is een officieel stuk, dat door de deurwaarder aan de debiteur wordt uitgereikt en waarbij bevel wordt gedaan om aan de inhoud van het vonnis te voldoen). Indien de debiteur hieraan niet binnen de gestelde termijn voldoet en er ook geen betalingsregeling met hem wordt overeengekomen, zal (executoriaal) beslag worden gelegd (als er al conservatoir beslag is gelegd, hoeft dat niet, het conservatoir beslag gaat dan ”automatisch” over in executoriaal beslag). HEt executoriaal beslag is een ander beslag dan het door reeds genoemde voorlopige (=conservatoire);dit (executoriaal)beslag kan, namelijk, meteen in daden worden omgezet: openbare verkoop van betreffende zaak om uit de opbrengst daarvan uw vordering geheel (of gedeeltelijk, afhankelijk van die opbrengst) te voldoen;

  Er kan beslag worden gelegd op verschillende soorten zaken, bijv. op roerende zaken, onroerende zaken, onder een bank, op loon, op effecten of op een sociale uitkering;

  Wij onderzoeken telkens welk beslag het meeste effect kan / lijkt te kunnen hebben; eventueel kunnen ook meerdere beslagen worden gelegd (op meer dan één vermogensbestanddeel = stukken bezit van de debiteur).
  Sommige beslagen leveren direct resultaat op (bijv. loonbeslag, waarbij de werkgever ten behoeve van u een bepaald deel van het loon moet inhouden en aan u moet afdragen);

  Andere beslagen hebben een meer indirecte werking, bijvoorbeeld, een beslag op roerende zaken, waarbij onder druk van dit beslag en de mogelijke verkoop van die zaken, zal worden getracht met de debiteur een zo strak mogelijke betalingsafspraak te maken. Daarbij is veelal de financiële positie van de betrokkene mede bepalend;

  Indien een betalingsregeling wordt aangegaan, zal deze door ons worden gecontroleerd en administratief worden verwerkt; u ontvangt regelmatig bericht over de stand van zaken.

INCASSOTARIEF

 1. De kosten, welke zijn verbonden aan het incasseren van uw vordering, kunnen in het algemeen worden verhaald op de wederpartij en dat kan betekenen, dat aan U geen kosten hoeven te worden doorberekend. Dit is anders, wanneer:
  1.   de rechter niet alle door u gemaakte kosten toewijst (komt vaak voor),
  2.   de vordering oninbaar blijkt;
 2. Indien de (incasso)kosten van het voortraject, dus voordat er sprake is van een dagvaarding en een procedure (=buitengerechtelijke incassokosten), om enige reden niet verhaald kunnen worden op de debiteur, maar de debiteur wel aan U heeft betaald, bent u, behoudens andersluidende afspraken (bijvoorbeeld aan de hand van uw algemene voorwaarden), aan ons verschuldigd volgens onderstaande tabel:
   
  • 15% over de eerste € 2.500,-
  • 10% over het meerdere tot € 5.000,-
  • 5% over het meerdere tot € 10.000,-
  • 3% over het meerdere tot € 50.000,-
  • 1% over het meerdere boven € 50.000,-
    
 3. Indien een procedure bij de rechter gevoerd moet worden, berekenen wij per geval overeen te komen uurtarief, vermeerderd met 7½% kantoorkosten, btw, kosten van derden (deurwaarder, griffierecht gerecht, raadpleging registers, etc.). Wanneer de debiteur verstek laat gaan (= niet op de dagvaarding reageert), komt (een deel van) de proceskosten over het algemeen ten laste van de debiteur. De rechter zal in andere gevallen van toewijzing van de vordering de debiteur eveneens veroordelen tot betaling van (een deel van) de proceskosten. Het kan zo zijn, dat het bedrag van de kostenveroordeling lager is, dan hetgeen wij u in rekening hebben gebracht;
 4. executiekosten: de kosten van het uitvoeren van een vonnis kunnen volgens de wet op de debiteur worden verhaald (behoudens oninbaarheid).

BUITENLAND

ROESINK DE ZEEUW kan u ook behulpzaam zijn bij het incasseren van vordering in het buitenland. De steeds verdergaande Europese regelgeving maakt dit elke keer weer gemakkelijker (of: minder moeilijk). Zo bestaat er de snelle Europese Betalingsbevel (EBB)- procedure voor vorderingen tot € 2.000,- en inzake (geld)vorderingen, die nooit door de debiteur zijn betwist, kan de zgn. Europese Executoriale Titel (EET) worden gevraagd.

Algemene voorwaarden

Op de werkzaamheden van iedere advocaat zijn van toepassing de algemene voorwaarden, zoals u die eenvoudig elders op deze website kunt vinden. Op verzoek wordt u daarvan, zonder dat daaraan voor u kosten zijn verbonden, een exemplaar toegestuurd.

Contact

© Vijverzicht B.V. Alle rechten voorbehouden.