• Home
 • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Vijverzicht B.V. , haar bestuurders / de afzondelijke advocaten van de kostenmaatschap Roesink De Zeeuw Advocaten & Adviseurs (hierna te noemen: ROESINK DE ZEEUW) te Naarden; versie van toepassing vanaf 1 januari 2009.

artikel 1
werkingssfeer
 1. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen en werkzaamheden van ROESINK DE ZEEUW als opdrachtnemer en als opdrachtgever, ook die, welke niet behoren tot de eigenlijke (advies)praktijk, zoals: curator, bewindvoerder, vereffenaar, executeur, arbiter, bindend adviseur, mediator, etc.
 2. Van toepassing zijn ook de (relevante bepalingen uit) voorwaarden, beroepsregels, etc., van derden, met wie ROESINK DE ZEEUW ter uitvoering van de gegeven opdracht(en) verder overeenkomsten mocht hebben gesloten (zie ook art.12 sub 20).
 3. Bij gebreke van voorwaarden van bedoelde derden, zijn onderhavige voorwaarden tevens bedongen voor hen.
 4. De opdrachtgever gaat er in voorkomende gevallen mee akkoord, dat ROESINK DE ZEEUW namens hem/haar beperkingen van de aansprakelijkheid van de sub 2 hierboven bedoelde derden aanvaardt;
 5. Onder ROESINK DE ZEEUW worden tevens verstaan haar werknemers.
 6. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing, wanneer deze de opdrachtgever niet (tijdig) hebben bereikt/kunnen bereiken in verband met de vereiste spoed vóór de aanvang van de werkzaamheden c.q. anderszins adequate behartiging van diens belangen.
 7. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende en vervolgopdrachten en de opdrachtgever wordt in die gevallen geacht bekend te zijn met en de toepasselijkheid van onderhavige Algemene Voorwaarden.
 8. In het geval er een discrepantie mocht bestaan tussen de Nederlandse versie van deze Algemene Voorwaarden en die in enige andere taal, prevaleert de Nederlandse versie.
artikel 2
werkzaamheden en uitvoering daarvan
 1. Alle opdrachten worden, met terzijde stellen van BW7:404 en BW7:407 lid 2 geacht uitsluitend aanvaard te zijn door Vijverzicht B.V., ook, indien het de bedoeling van de opdrachtgever is (geweest), dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd;
 2. ROESINK DE ZEEUW heeft ten opzichte van haar opdrachtgevers niet meer dan een inspanningsverplichting.
 3. ROESINK DE ZEEUW zal voldoende vakmanschap en nauwgezetheid betrachten bij het (doen) uitvoeren van haar werkzaamheden.
 4. andere dan strikt juridische werkzaamheden zullen bij afzonderlijke overeenkomt en onder van artikel 4 hieronder afwijkende voorwaarden telkens schriftelijk worden overeengekomen.
 5. ROESINK DE ZEEUW behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden te weigeren voor een nieuwe of reeds bestaande opdrachtgever werkzaamheden te verrichten.
 6. ROESINK DE ZEEUW kan van opdrachtgevers verlangen, dat zij hetgeen, waarop zij hun standpunt(en) baseren, genoegzaam aantonen.
 7. ROESINK DE ZEEUW behoudt zich het recht voor het hierboven onder 6 verstrekte te (doen) verifiëren.
 8. ROESINK DE ZEEUW vormt haar oordeel, waarbij overigens de grootst mogelijke zorg wordt in achtgenomen, op grond van de haar ter beschikking gestelde en anderszins gegevens welke haar redelijkerwijs bekend kunnen zijn.
 9. ROESINK DE ZEEUW is gerechtigd, doch niet verplicht, op eigen gezag en voor rekening en risico van de opdrachtgever alle maatregelen te treffen, welke zij in het belang van laatstgenoemde noodzakelijk acht in zich daarvoor lenende gevallen.
 10. ROESINK DE ZEEUW heeft het recht de uitvoering van werkzaamheden en hetgeen daarmee (redelijkerwijs) samenhangt, geheel of gedeeltelijk te doen geschieden door derden of door werknemers van derden.
 11. in de situatie(s), als bedoeld sub 10 hierboven, komt tussen de opdrachtgever en derden (zie voor uitsluiting van aansprakelijkheid in dit verband en een niet limitatieve opsomming van degenen, die het dan kan betreffen; art 12 sub 19), al dan niet door bemiddeling van ROESINK DE ZEEUW), telkens een directe overeenkomst van opdracht tot stand.
 12. De rol van ROESINK DE ZEEUW zal en kan slechts beperkt zijn tot het telkens, in afzonderlijke opdracht van de opdrachtgever, informeren naar de gang van zaken bij de in art 12 sub 19 hieronder bedoelden, eventueel, het ook weer in afzonderlijke opdracht, aanspreken van hen namens de opdrachtgever (er zal dus geen sprake zijn van een hulppersonenconstructie).
 13. De opdrachtgever vrijwaart ROESINK DE ZEEUW voor alle aanspraken van derden, samenhangende met de uitvoering van de opdracht en de door Roesink De Zeeuw in dat verband gemaakte proces en andere kosten.
artikel 3
witwassen et cetera
 1. ROESINK DE ZEEUW is gebonden aan wetgeving op het gebied van witwassen, zoals, bijvoorbeeld, de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties, de richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten, etc..
 2. hetzelfde geldt voor het aannemen van fondsen, goederen, etc., afkomstig van (anderszins) misdrijven.
 3. ROESINK DE ZEEUW moet onder sommige omstandigheden – en kan dat overigens – verlangen, dat (nieuwe) opdrachtgevers zich identificeren/legitimeren en/of hun beweringen inzake hun herkomst van de hierboven onder 2 bedoelde zaken aantonen.
 4. ROESINK DE ZEEUW behoudt zich het recht voor de onder 3 en 4 hierboven bedoelde verstrekte gegevens te (doen) verifiëren.
artikel 4
honorering
 1. ROESINK DE ZEEUW berekent haar opdrachtgevers op basis van een gedifferentieerd uurtarief, dat wordt bepaald aan hand van het vermelde sub c hieronder, het basis uurtarief bedraagt per 1 januari 2009 € 200,- (excl. 7½% opslag voor kantoorkosten en btw) en dat wordt jaarlijks geïndexeerd.
 2. er wordt hierbij, waar van toepasssing, onderscheid gemaakt tussen tarieven voor partners, medewerkers, stagiair(e)s, wetenschappelijke medewerk(st)ers, paralegals, secretaressen, administratieve medewerk(st)ers en mogelijk anderen.
 3. in sommige gevallen kan het belang van de zaak in kwestie een belangrijke rol spelen bij hetgeen aan honorarium in rekening wordt gebracht.
 4. andere factoren welke van invloed zijn op de hoogte van het honorarium zijn:
  1. de door de opdrachtgever geëiste of door de omstandigheden vereiste spoed voor het handelen.
  2. de complexiteit van de zaak en/of de transactie (tijdrovendheid, bijzondere inspanning).
  3. de plaats waar en/of de omstandigheden waaronder de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.
  4. vereiste specialistische kennis van de behandelende medewerker.
  5. (geringe) draagkracht van de opdrachtgever.
  6. (geringe) belang van de zaak.
 5. tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zijn alle schattingen van de kosten welke het optreden van ROESINK DE ZEEUW voor een opdrachtgever met zich meebrengt vrijblijvend, dus niet bindend.
 6. bedoelde schattingen zijn altijd exclusief kantoorkosten, btw, reis- en verblijfkosten, griffierechten, deurwaarderskosten, kosten (vak)deskundigen, etc.; kortom: alle derden.
 7. voor kantoorkosten, zoals porti (verzending per reguliere post), telefoonkosten/faxkosten, fotokopieën, documentvervaardiging, kosten van elektronische communicatie, 50% van de binnenlandse reistijd en, gezien het geringe tijdsbeslag, niet te administreren activiteiten (zoals, bijvoorbeeld, incidentele telefoongesprekken van < 2 minuten) wordt de sub 1 hierboven vermelde opslag van 7½% gehanteerd.
 8. ROESINK DE ZEEUW is gerechtigd voor te maken kosten alsmede voor haar eigen honorarium telkens voorschotten te verlangen, deze worden verrekend met de laatste declaratie en/of aanvullende. zekerheden (bijvoorbeeld: depot, bankgarantie, borgstelling, hoofdelijkheidsverklaring, etc.).
 9. tenzij anders overeengekomen, wordt ook incassowerk berekend op uurbasis.
 10. ROESINK DE ZEEUW zal periodiek (het streven is: maandelijks , maar in ieder geval met specificatie op basis van minuten) declareren, dus ook zolang de werkzaamheden (nog) niet zijn beëindigd.
 11. in het geval de opdrachtgever de opdracht tussentijds, geheel of gedeeltelijk, mocht beëindigen, is hij betreffende tot dan toe gemaakte kosten verschuldigd alsmede die, welke samenhangen met het afsluiten van (dat deel van) de opdracht en het sluiten van betreffend (deel)dossier.
artikel 5
betaling
 1. in het geval, dat degene, die feitelijk opdracht geeft voor de te verrichten werkzaamheden, verzoekt de declaraties ter zake naar een derde te sturen (betaaladres), blijft eerstgenoemde naast die derde hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling.
 2. in het geval, dat degene, die de feitelijke opdracht geeft voor de te verrichten werkzaamheden dit doet voor en/of namens een derde, zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk voor betaling ervan.
 3. ROESINK DE ZEEUW is niet verplicht de tussen de opdrachtgever en de derde in dat verband al dan niet bestaande onderliggende (rechts)verhouding te onderzoeken.
 4. de facturen en voorschotnota’s van ROESINK DE ZEEUW vervallen 14 dagen na verzenden ervan door ROESINK DE ZEEUW.
 5. hiervan incidenteel afwijken door ROESINK DE ZEEUW schept geen recht in dat verband voor de toekomst.
 6. na de onder 4 hierboven vermelde termijn is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is hij naast een rente van het hoogste van 1% per maand of gedeelte daarvan of de wettelijke handelsrente over het saldo, verschuldigd alsmede, de buitengerechtelijke incassokosten volgens het meest recente Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, exclusief 21% btw, tenzij ROESINK DE ZEEUW kan aantonen, dat de werkelijke kosten hoger liggen, zulks echter met een minimum van € 250,-.
 7. wanneer het tot gerechtelijke invordering is gekomen, is de opdrachtgever alle daadwerkelijk in dat verband gemaakte kosten (inclusief beslagkosten) verschuldigd en niet (alleen) de geliquideerde (= door de rechtbank vastgestelde) kosten.
 8. ROESINK DE ZEEUW is alsdan gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten of te beëindigen zonder voor de gevolgen daarvan aansprakelijk te zijn en onverminderd de verplichting van de opdrachtgever het door hem verschuldigde – verhoogd met rente en kosten en eventuele andere schadecomponenten – te voldoen.
 9. ROESINK DE ZEEUW is, in het geval een voorschot of enige vorm van zekerheid is gevraagd, ook gerechtigd de werkzaamheden pas aan te vangen, op het moment, waarop het voorschot is betaald c.q. de gevraagde zekerheid is gesteld.
 10. betalingen dienen uitsluitend per bank te geschieden op de bankrekening, aangegeven op de factuur, zonder enige korting, verrekening, aftrek, etc..
 11. betalingen anders gedaan, dan op de aangegeven wijze, zijn niet (rechtsgeldig) gedaan.
 12. van betalingen in een hoogte welke valt onder de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties en/of andere richtlijnen dient duidelijk te blijken waar die vandaan komen, ook met bedragen, welke bij haar Stichting Derdengelden binnenkomen voor betreffende opdrachtgever of voor wie deze optreedt.
 13. ROESINK DE ZEEUW is gerechtigd onbeperkte schuldvergelijking toe te passen.
 14. de opdrachtgever gaat ermee akkoord, dat ROESINK DE ZEEUW haar toekomende honoraria verrekent met hetgeen ten behoeve van de opdrachtgever mocht binnenkomen op de bankrekening van de Stichting Derdengelden ROESINK DE ZEEUW Advocaten.
 15. voor zover de in art. 2 sub 10 / art 12 sub 19 bedoelden zich in het buitenland bevinden, zijn de voor hen geldende regels inzake verrekening van hun declaraties op het door hen voor de opdrachtgever ontvangene van toepassing.
 16. ROESINK DE ZEEUW Advocaten is gerechtigd tot zekerheid van uitblijvende betaling zekerheid(srechten) te bedingen, zoals: hoofdelijkheidsverklaring, borgstelling, hypotheek, pand, etc.
 17. in principe kunnen slechts girale betalingen geaccepteerd worden, wanneer omstandigheden dit rechtvaardigen, kan in één zaak of in één periode van één jaar ten behoeve van dezelfde cliënt één of meer contante betalingen worden aanvaard met een gezamenlijke waarde van maximaal € 5.000,-
artikel 6
retentie
 1. onder voorbehoud van mogelijk andere rechten, is ROESINK DE ZEEUW gerechtigd, tot (meerdere) zekerheid van betaling, voor rekening en risico van de opdrachtgever (en/of de eventuele rechthebbende voor wie de relatie krachtens enig(e) recht(sverhouding) of anderszins daarover de beschikking had) terug te houden (= niet teruggeven) goederen, documenten, etc., totdat al haar vordering(en) – uit welken hoofde ook – is/zijn voldaan.
 2. hieronder is ook begrepen het niet (in kopie) doorzenden van vonnissen, processtukken, mededelingen van derden, originele stukken of anderszins documenten c.q. bestanden op of via welke informatiedrager ook.
artikel 7
reclames
 1. onder reclames wordt hier verstaan alle mogelijke grieven van de opdrachtgever inzake de door ROESINK DE ZEEUW verrichte werkzaamheden en gezonden facturen.
 2. reclames dienen binnen de betalingstermijn, doch maximaal binnen 2 maanden na verzending van de facturen, in het bezit van ROESINK DE ZEEUW te zijn.
 3. reclames kunnen slechts schriftelijk worden gedaan aan het adres van ROESINK DE ZEEUW.
 4. reclames dienen te bevatten een gemotiveerde be/omschrijving van de grieven.
 5. reclames schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever slechts op, wanneer daartegenover een onherroepelijke bankgarantie staat, welke kan worden ingeroepen zodra ROESINK DE ZEEUW in het gelijk wordt gesteld door enig rechtelijk college, arbiters, toepasselijke geschillencommissie, orde van advocaten c.q. bij wederzijds ondertekende overeenkomst.
 6. onverminderd het bepaalde in BW6:89, vervalt het recht op schadevergoeding, in ieder geval, indien betreffende aanspraak niet binnen 12 maanden na de gebeurtenis, waaruit de schade mocht zijn voortgevloeid, door de opdrachtgever bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.
 7. de bewijslast inzake het al dan niet tijdig hebben gereclameerd rust op de opdrachtgever
 8. klachten tegen ROESINK DE ZEEUW bij de competente Deken van de Orde van Advocaten dienen uiterlijk 12 maanden na ontstaan van betreffende grond te worden ingediend.
artikel 8
bewaren van stukken
 1. ROESINK DE ZEEUW zal, na het eind van de opdracht, de aan haar, in het kader van de uitvoering daarvan, ter beschikking gestelde stukken archiveren en gedurende in totaal 5 jaar bewaren.
 2. in de toekomst mogelijk andere wettelijk vast te stellen termijn(en) kom(t)en hiervoor automatisch in de plaats.
 3. na verloop van genoemde termijn worden betreffende stukken zonder nadere kennisgeving vernietigd.
 4. na afloop van de werkzaamheden, blijven betreffende stukken nog gedurende een jaar in het lopend archief.
 5. daarna vindt (gedurende 4 jaar) definitieve archivering plaats.
 6. de opdrachtgever kan in het laatste geval slechts tegen betaling gegevens opvragen.
 7. ROESINK DE ZEEUW neemt bij het bewaren van stukken met gegevens over personen en bedrijven de (minimaal) noodzakelijke zorgvuldigheid in acht.
 8. zij staat echter niet in voor de effectiviteit daarvan.
 9. behoudens tegenbewijs van de opdrachtgever wordt ROESINK DE ZEEUW geacht genoemde stukken en/of andere (vormen van) informatie voldoende zorgvuldig te hebben bewaard.
artikel 9
inzage/afgifte van stukken
 1. slechts de opdrachtgever, of een door hem daartoe (telkens) specifiek gemachtigde, heeft recht op inzage en/of afgifte van (kopieën van) stukken, welke betrekking hebben op werkzaamheden waartoe hij opdracht heeft gegeven.
 2. ROESINK DE ZEEUW kan hiervoor behandelingskosten, etc. in rekening brengen.
artikel 10
computers, internet, e-mails
 1. ook in computerbestanden van ROESINK DE ZEEUW kunnen zich gegevens bevinden omtrent (zaken van) opdrachtgevers.
 2. ROESINK DE ZEEUW staat niet in voor de gevolgen van calamiteiten, (verkeerd) onderhoud, uitval, inbraak, hacking, storingen, gevolgen van wissen van bestanden, ongeautoriseerde handelingen van derden, virussen, etc..
 3. de opdrachtgever verleent ROESINK DE ZEEUW hierbij toestemming om bij communicatie gebruik te maken van de op dat moment beschikbare communicatiemiddelen, zoals het internet, e-mails, etc.
artikel 11
vertrouwelijkheid
 1. ROESINK DE ZEEUW zal geheimhouding betrachten ten aanzien van hetgeen haar in de werkrelatie als advocaat met haar opdrachtgevers bekend wordt.
 2. hetzelfde geldt voor stukken, etc., in dat verband.
 3. een en ander behoudens anderszins wettelijke verplichtingen (nu of in de toekomst) en/of onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraken of van overheidswege afdwingbare uitspraken van anderszins colleges.
 4. de opdrachtgever geeft ROESINK DE ZEEUW te allen tijde en op voorhand toestemming, om derden, aan wie (een deel van) de opdracht mocht worden/zijn uitbesteed, de daarvoor noodzakelijke, al dan niet vertrouwelijke, informatie/gegevens te verstrekken.
 5. ROESINK DE ZEEUW zal derden van wie zij zich bij de uitvoering van werkzaamheden mocht bedienen zoveel mogelijk geheimhoudingsplicht opleggen ten aanzien van door haar ter uitvoering van die werkzaamheden en/of andere verstrekte gegevens, maar voor de feitelijke effectiviteit daarvan wordt door ROESINK DE ZEEUW niet ingestaan.
artikel 12
aansprakelijkheid
 1. ROESINK DE ZEEUW is niet aansprakelijk voor schaden, interessen, etc., welke verband houden met en/of het gevolg zijn van (de uitkomsten van) de aan hen opgedragen werkzaamheden. Hetzelfde geldt ten aanzien van de door haar ingeschakelde derden volgens artikel 2 sub 10.
 2. ROESINK DE ZEEUW is niet aansprakelijk voor het niet tot het gewenste resultaat c.q. doel leiden van het gegeven advies en/of de verrichte werkzaamheden.
 3. ROESINK DE ZEEUW is niet aansprakelijk voor gevolgen ontstaan door onjuiste, onduidelijke, onvolledige, onvoldoende, verminkte, etc., c.q. niet tijdig (on)middellijk door of vanwege de opdrachtgever – via welk medium dan ook – verstrekte gegevens en/of instructies, ook die, welke voor de opdracht als van belang dienen te worden beschouwd.
 4. in geval als omschreven in artikel 2 sub 10 cedeert ROESINK DE ZEEUW, waar nodig en/of voor de zekerheid, na verkregen kwijting van de opdrachtgever, aan de opdrachtgever, indien gewenst, alle rechten ter zake van aansprakelijkstelling, voor zover betrekking hebbende op werkzaamheden verricht ten behoeve van betreffend(e) project(en) of een deel daarvan.
 5. in geval van overmacht blijft de opdracht in stand, maar worden de verplichtingen van ROESINK DE ZEEUW voor de duur van de overmacht opgeschort.
 6. onder overmacht wordt (onder meer) verstaan:
  1. (gevolgen van) (ziels)ziekten, dood, arbeidsongeschiktheid van perso(o)n(en) belast met en/of onvervangbaar bij de uitvoering van de opdracht(en).
  2. andere oorzaken die het onmogelijk maken de opdracht(en) tijdelijk of helemaal uit te voeren, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: brand, overstromingen, uitstromen van water en/of andere vloeistoffen of vloeibaar gemaakte stoffen, hoog- of laagwater, explosies, bluswater, rook, smeulen, inbraak, vernieling, inwatering, vochtigheid, worm- en/of knaag- of anderszins dierenvraat of beschadigen door dieren/gedierte in en om de ruimte(n) van het kantoor of een deel daarvan c.q. de plaats waar of waarvandaan op dat moment (de )werkzaamheden worden verricht, idem bij diefstal, insluiping, insluiting, vermissing, verduistering, verzakking of instorting van (delen van) kantoorruimte(n) waardoor, waarna of ten gevolge waarvan essentiële zaken voor de uitvoering van de opdracht(en) verloren gaan c.q. onbruikbaar, onleesbaar, etc., worden.
   Hetzelfde geldt met betrekking tot omstandigheden tengevolge van oorlog, oproer, sabotage, staking, stoornissen in het verkeer, gebrek aan vervoermiddelen, gebrek aan arbeidskrachten alsmede achterlating teneinde lijf en primaire goederen/benodigdheden te redden.
  3. alle overige omstandigheden welke ROESINK DE ZEEUW redelijkerwijze niet heeft kunnen voorzien, verhinderen of beteugelen.
 7. indien door welke vorm van overmacht dan ook uitvoering van de opdracht(en) definitief onmogelijk mocht zijn geworden, is de opdrachtgever verschuldigd, het honorarium en de waarde van de in het kader van (de uitvoering van) de opdracht reeds aangegane verplichtingen tot aan het tijdstip onmiddellijk voorafgaande het intreden van de overmachtssituatie, terwijl overigens partijen over en weer niets meer van elkaar te vorderen hebben.
 8. extra kosten veroorzaakt door overmacht komen ten laste van de opdrachtgever.
 9. ROESINK DE ZEEUW is niet aansprakelijk voor onjuiste, etc., (zie ook hierboven onder 3), gegevens haar verstrekt door derden in het kader van de uitvoering van de opdracht(en).
 10. ROESINK DE ZEEUW is, in ieder geval, niet aansprakelijk voor gevolgen c.q. van het niet hebben kunnen voldoen aan de verplichting van artikel 11 sub 4 tengevolge van wettelijke verplichtingen, diefstal, verduistering en andere omstandiheden welke zij in redelijkheid niet heeft kunnen beheersen of beperken.
 11. de aansprakelijkheid van ROESINK DE ZEEUW is in ieder geval beperkt tot hetgeen onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering vermeerderd met het eigen risico ad  € 5.000,- (of, zo de vastgestelde schade minder bedraagt dan dat bedrag, het mindere), van haar en/of haar medewerkers en/of degene(n) van wie zij zich mocht bedienen, wordt uitgekeerd.
 12. indien en voor zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van ROESINK DE ZEEUW in enig geval geen recht op uitkering mocht geven, is de aansprakelijkheid van ROESINK DE ZEEUW beperkt tot maximaal het aan honorarium betaald bedrag voor betreffende zaak, zulks, echter, met een maximum van € 50.000,- per zaak en uitvloeisels daarvan;
 13. aansprakelijkheid van ROESINK DE ZEEUW kan zich nooit verder uitstrekken dan tot haar opdrachtgever.
 14. ROESINK DE ZEEUW is in ieder geval niet aansprakelijk wanneer stukken, etc., in een bepaalde zaak door de opdrachtgever of een derde worden gebruikt in een andere zaak en/of onder andere omstandigheden.
 15. ROESINK DE ZEEUW is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van de verplichting van artikel 11 sub 4 van deze voorwaarden door derden van wie zij zich ter uitvoering van werkzaamheden mocht bedienen.
 16. ROESINK DE ZEEUW is niet aansprakelijk jegens derden voor door de opdrachtgever verstrekte en door ROESINK DE ZEEUW gebruikte informatie; de opdrachtgever vrijwaart ROESINK DE ZEEUW in dat verband.
 17. ROESINK DE ZEEUW is niet aansprakelijk voor te niet gaan/onbruikbaar worden van gegevens, zaken, etc., in welke vorm ook beschikbaar gesteld door de opdrachtgever.
 18. dit laatste geldt a fortiori in geval van vervoer, verzending, etc..
 19. ROESINK DE ZEEUW sluit uitdrukkelijk uit de aansprakelijkheid voor onrechtmatige daden en tekortkomingen in het werk van derden, die voor de uitvoering van de opdracht mochten worden ingeschakeld, zoals, maar niet beperkt tot: advocaten, procureurs, artsen, accountants, belastingadviseurs, technici, etc., in binnen en buitenland.
 20. ROESINK DE ZEEUW wijst haar/hun opdrachtgevers erop, dat op het werk de onder sub 19 hierboven genoemden hun eigen voorwaarden van toepassing (kunnen) zijn, en dat deze verder kunnen gaan in de uitsluiting van aansprakelijkheid, dan in Nederland het geval kan zijn bij betreffende beroepsgroepen (vgl. ook art. 1 sub 2).
artikel 13
intellectuele eigendomsrechten
 1. alle rechten inzake producten van de geest (bijvoorbeeld: adviezen, werkwijzen, proces en andere stukken, contracten, systemen, etc.), welke ROESINK DE ZEEUW bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt, samenvoegt of gebruikt, komen toe aan ROESINK DE ZEEUW.
 2. het is de opdrachtgever, zonder schriftelijke toestemming van ROESINK DE ZEEUW, niet toegestaan deze openbaar te maken of anderszins ter beschikking van derden te stellen, behoudens voor zover dit redelijkerwijs is geïndiceerd voor het inwinnen van een second opinion of het vervullen van een afgedwongen wettelijke plicht.
artikel 14
slotbepalingen
 1. afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden of nadere bijzondere voorwaarden gelden pas indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
 2. het uit coulance of anderszins op enig(e) moment(en) niet (geheel) handhaven van enige bepaling(en) van deze of nader overeengekomen voorwaarden, betekent niet, dat de werking van het resterende ook wordt prijsgegeven c.q. dat aldus wordt ingestemd met het ontstaan van een gewoonte.
 3. bij strijd tussen deze algemene voorwaarden en nader overeengekomen bijzondere, prevaleren de bijzondere.
 4. in het geval, dat van deze algemene voorwaarden (een) vertaling(en) in enige taal mocht(en) zijn gemaakt, prevaleert de Nederlandse versie.
 5. ROESINK DE ZEEUW is gerechtigd deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen/aan te passen.
artikel 15
domicilie
 1. als domicilie van de opdrachtgever geldt onveranderlijk het adres, waarop het kantoor van ROESINK DE ZEEUW laatstelijk is gevestigd.
 2. de opdrachtgever kiest hierbij voor de uitvoering en de afwerking, afwikkeling en de mogelijke gevolgen van de opdracht onveranderlijk domicilie op dat adres
 3. door ROESINK DE ZEEUW aan dat adres gezonden stukken worden geacht te zijn ontvangen door de opdrachtgever.
 4. blijkt de bij ROESINK DE ZEEUW bekende domicilie van de opdrachtgever onjuist en is zij door de opdrachtgever van die verandering niet op de hoogte gesteld, dan is ROESINK DE ZEEUW voor de gevolgen daarvan in ieder geval niet aansprakelijk.
 5. ROESINK DE ZEEUW kiest zelf ook domicilie ter harer kantore.
artikel 16
bevoegde rechter/toepasselijk recht
 1. alle werkzaamheden worden verricht met toepassing van Nederlands Recht.
 2. de bevoegde rechter in eerste aanleg is die in het Arrondissement Amsterdam of enig ander arrondissement, waaronder de plaats, waar ROESINK DE ZEEUW kantoor mocht (zijn gaan) houden, mocht (komen te) vallen.

Contact

© Vijverzicht B.V. Alle rechten voorbehouden.