• Home
  • Een eerste, niet dure, stap van incasso

Een eerste, niet dure, stap van incasso

Incasso zonder zorg, een eerste stap voor weinig geld

Vaak is het, helaas, zo, dat een debiteur wél meteen betaalt, nadat een advocaat hem een eerste aanmaningsbrief heeft gezonden.

Daarom heeft ROESINK DE ZEEUW voor, zeg maar, kleine(re) incassi een systeem ontwikkeld, met behulp waarvan u tegen een gering tarief een eerste stap van incasseren van uw vordering kunt laten verrichten.

ROESINK DE ZEEUW stuurt uw debiteur dan een (standaard) eerste incassobrief (hierna te noemen: de BRIEF), waarin deze wordt aangemaand het verschuldigde op een termijn van 14 na dagtekening van de brief te voldoen op de derdenrekening van ROESINK DE ZEEUW.

Daarbij wordt vermeld, dat, ingeval de gevraagde betaling achterwege blijft, er aanspraak zal worden gemaakt op de wettelijke (handels) rente vanaf het verzenden van betreffende brief en op buitengerechtelijke incassokosten, indien van toepassing, volgens uw eigen algemene voorwaarden.

Tenslotte wordt de debiteur er in de BRIEF op gewezen, dat, bij niet-betaling, dagvaarding kan volgen en dat de kosten daarvan alsmede van andere maatregelen, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot: beslaglegging, faillissementsaanvraag, ook voor zijn rekening zullen komen.

Wanneer de debiteur de vordering betwist, hij een betalingsregeling wil of er anderszins extra werk ontstaat, neemt ROESINK DE ZEEUW contact met u op en wordt u gevraagd of ROESINK DE ZEEUW de incasso moet voortzetten (waarover later meer) of dat u dat zelf wilt doen, in welk laatste geval de debiteur naar u zal worden verwezen.

Voor het (bekijken en ordenen van de door u toegezonden gegevens, formeren van het dossier alsmede het maken en) versturen van de BRIEF rekent ROESINK DE ZEEUW u € 200,- + btw, te voldoen door overschrijving op bankrekeningnummer NL80 ABNA 0554 5123 27 ten name van Roesink De Zeeuw Advocaten te Naarden onder vermelding van het U bekend te maken dossiernummer.

Pas ná ontvangst van deze betaling én van de hierna te vermelden gegevens, en niet eerder, wordt de BRIEF verzonden inclusief een kopie naar u (liefst naar een door U aan te geven e-mailadres).

Gezien het laagdrempelig bedrag van deze aanbieding, wordt van u verwacht, dat u, ingeval van betaling door de debiteur, dit meteen aan ROESINK DE ZEEUW laat weten en ingeval van niet-betaling eveneens contact met ROESINK DE ZEEUW opneemt om te bespreken wie de incasso voortzet en, ingeval u mocht willen dat ROESINK DE ZEEUW dit doet, tegen welke voorwaarden (zie op deze website ook onder Incasso van geldvorderingen).

Van ROESINK DE ZEEUW zal het initiatief voor het opnemen van dit of enige ander contact niet uitgaan en zo zal het, indien u niets meer van u laat horen, zo zijn, dat u verder ook niets hoort van ROESINK DE ZEEUW.

Op de werkzaamheden van ROESINK DE ZEEUW zijn verder van toepassing de algemene voorwaarden, zoals u die eenvoudig elders op deze website kunt vinden (op verzoek wordt u, zonder dat daaraan voor u kosten zijn verbonden, een hard copy daarvan toegezonden).

U zult kunnen begrijpen, dat ROESINK DE ZEEUW gegevens nodig heeft voor het verzenden van de BRIEF, zoals: uw (eventueel) toepasselijke algemene voorwaarden (en, hoe u de debiteur het bestaan daarvan hebt gemeld, hoe hij daarvan heeft kunnen kennisnemen, vóórdat u een overeenkomst met hem sloot; opgestuurd, voor akkoord getekend?), kopieën van facturen, reeds verzonden aanmaningsbrieven, omschrijving van hetgeen is gedaan voor het ontstaan van uw vordering (leverantie van goederen, diensten, etc.), naam van degene met wie u bij uw debiteur zaken hebt gedaan, kopieën van reacties van uw debiteur (betwisting van uw factuur en de reden daarvoor), recent uittreksel Handelsregister van uw debiteur en, natuurlijk, de verdere volledige gegevens van uw debiteur (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, faxnummer, e-mail adres.

Het spreekt vanzelf, dat u ROESINK DE ZEEUW ook in het bezit stelt van uw eigen gegevens, met wie (of welke B.V. of V.o.F.) aan uw kant (naam, adres, woonplaats,etc.) heeft de debiteur zaken gedaan.

Hebt u verdere vragen of een toelichting nodig, dan kunt u ROESINK DE ZEEUW altijd bellen, faxen of mailen, maar de daarmee voor ROESINK DE ZEEUW mee gepaard gaande tijd, valt niet onder onderhavige aanbieding en wordt U op basis van €150,- per uur excl. 7½% kantoorkosten en btw naast de bovengenoemde €200,- excl. BTW in rekening gebracht.

Zolang de € 200,- excl. btw niet door ROESINK DE ZEEUW is ontvangen wordt u voor verdere vragen en inlichtingen niet te woord gestaan.

ROESINK DE ZEEUW is zich ervan bewust, dat dit alles erg stevig klinkt, maar de ervaringen hebben ROESINK DE ZEEUW, ook wat dit betreft, helaas, wijzer gemaakt. 

Algemene voorwaarden

Op de werkzaamheden van iedere advocaat zijn van toepassing de algemene voorwaarden, zoals u die eenvoudig elders op deze website kunt vinden. Op verzoek wordt u daarvan, zonder dat daaraan voor u kosten zijn verbonden, een exemplaar toegestuurd.

CONTACT

AdvocaatMr D. Roesink
Telefoon+31 35 693 6464
Fax+31 35 693 6944
E-mailroesink@lawmasters.eu

Contact

© Vijverzicht B.V. Alle rechten voorbehouden.