• Home
  • En toen zei de gemeente: Nee

En toen zei de gemeente: Nee

Bestuursrecht

Het kan zo zijn, dat uw buurman een stuk aan zijn huis wil bouwen, het bestemmingsplan wordt gewijzigd, waardoor uw eigendom bijna niet meer kan worden gebruikt volgens de eerder geldende bestemming, er een disco in uw straat komt, de weg waaraan uw winkel ligt voor een maand wordt afgesloten, aan u een aangevraagde vergunning (van terrasvergunning voor een café tot een bouwvergunning voor een schuurtje in uw tuin) wordt geweigerd, kortom: een overheidsorgaan (veelal: de Gemeente / Burgemeester & Wethouders) neemt een beslissing, welke u, naar uw inzicht, zal gaan beperken in het genot of een exploitatiemogelijkheden van uw eigendom of het door u gehuurde.

Dan zitten wij op het terrein van het bestuursrecht.

In het bestuursrecht bent u niet verplicht een advocaat te nemen, maar het is niet altijd even verstandig alles zelf te doen, u hebt, normaal gezien, geen ervaring op dit gebied.

Omwille van de hanteerbaarheid van dit onderwerp voor u volgt hieronder een “uitgeklede” uitleg over hoe het dan gaat, het voert echt te ver hier alle mogelijkheden in dit verband te (be)noemen.

Het kan gaan om een specifiek (= alleen) voor u geldend besluit (= beschikking) of een besluit, dat allen aangaat (= besluit).

Een voorbeeld van het een is het verlenen van een bouwvergunning door Burgemeester & Wethouders, van het ander het vaststellen van een bestemmingsplan door de Gemeenteraad.

Het verschil tussen beschikking en besluit, bezwaar en administratief beroep (moet het worden ingediend bij een hoger overheidsorgaan dan dat, welk het besluit nam) en andere nuances, zullen, omwille van de leesbaarheid, niet verder worden uitgediept.

Het gaat u, immers, om een globale indruk van hetgeen u kunt verwachten ingeval van een procedure op dit gebied.

Alleen (direct) belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een besluit en vervolgens, afhankelijk van de aard van dat besluit, in beroep gaan (bij: Rechtbank/Sector Bestuursrecht, Raad van State) en, eventueel in hoger beroep (bij: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Centrale Raad van Beroep, College van Beroep voor het Bedrijfsleven).

Het bezwaar moet worden ingediend binnen 6 weken na het besluit en bij het overheidsorgaan, dat dit heeft genomen.

Denkt u eraan, dat, ondanks een ingediend bezwaar, het besluit van kracht blijft, dus, wanneer dit veel schade lijkt te veroorzaken, zult u de Voorzieningenrechter (v/h genaamd: President van de Rechtbank) in een (administratief) kort geding moeten vragen het besluit te schorsen (tijdelijk buiten werking te verklaren), nl. totdat op het bezwaar of in (hoger) beroep, (definitief), is beslist.

Voor deze gang naar de Voorzieningenrechter (die in dit soort gevallen vrij snel vonnis wijst) bent U griffierecht verschuldigd (dat zijn, ruwweg gezegd, de kosten, welke de Rechtbank in rekening brengt voor de behandeling van de zaak).

Los daarvan staan de kosten van uw advocaat of anderszins adviseur.

Het bezwaarschrift is een soort brief, waarin u uitlegt, waarom u het niet eens bent met het besluit, betreffend overheidsorgaan kijkt dan nog eens naar het genomen besluit (klopt het, is de juiste procedure gevolgd, etc.), belegt een zgn. hoorzitting, een bijeenkomst waar u nog eens uw zegje mag (laten) doen (vaak zit daar een zgn. Commissie Bezwaar en Beroep, die degene die het bestreden besluit heeft genomen adviseert) en neemt, vervolgens, een beslissing (moet binnen 6 tot 24 weken daarna zijn genomen).

Wanneer u het met dit, opnieuw, genomen besluit nog steeds niet eens bent, kunt u binnen 6 weken daarna in beroep gaan bij de rechter (meestal de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank van het gebied waar U woont).

Wie in (hoger) beroep gaat moet ook griffierecht betalen en let u erop, dat, wanneer u dit griffierecht niet binnen de door de Rechtbank (of een ander rechterlijk college) daarvoor gestelde termijn hebt voldaan, het zo kan zijn, dat uw (hoger) beroep, alleen al om die reden, niet in behandeling wordt genomen (U wordt dan, zoals dat heet: niet ontvankelijk verklaard).

Het beroep loopt verder, globaal, als volgt: partijen mogen stukken indienen, de Rechtbank kan stukken, welke hij van belang acht voor de zaak opvragen, vaak komt er dan nog een bijeenkomst = zitting (hier kunnen partijen, net als in de bezwaarfase, hun standpunt nog eens toelichten, getuigen of deskundigen meenemen, etc.) en vervolgens komt er een uitspraak.

Van deze uitspraak kunt u nog eens in hoger beroep.

Algemene voorwaarden

Op de werkzaamheden van iedere advocaat zijn van toepassing de algemene voorwaarden, zoals u die eenvoudig elders op deze website kunt vinden. Op verzoek wordt u daarvan, zonder dat daaraan voor u kosten zijn verbonden, een exemplaar toegestuurd.

CONTACT

Advocaat:Mr D. Roesink
Telefoon+31 35 693 6464
Fax+31 35 693 6944
E-mailroesink@lawmasters.eu

Contact

© Vijverzicht B.V. Alle rechten voorbehouden.