• Home
  • u wilt gaan scheiden

u wilt gaan scheiden

u overweegt te gaan scheiden

Het kan zijn, dat er sprake is van een ander (maar is dat wel de echte oorzaak en niet een gevolg?), ook kan het zijn, dat op een punt is aangekomen, dat niet meer kan worden geleefd met een aantal ergernissen of eigenschappen van de ander, een scheiding komt dan ook meestal niet uit de lucht vallen, is vaak almaar uitgesteld in de hoop, dat het toch allemaal nog goed zal komen, vanwege de kinderen, een zakelijke achtergrond, noem maar op.

Leuk is anders, maar, is de beslissing eenmaal genomen, dan wordt naar de gevolgen gekeken en die vallen niet altijd mee, er komen vragen aan de orde als: hoe ziet mijn leven er verder alleen uit, waar moet ik gaan wonen, kan ik een andere woning betalen, kan of moet er alimentatie worden betaald, zie ik mijn kinderen nog wel, kan ik een baan vinden, hoe regel ik oppas voor de kinderen, wat is de impact op de kinderen.

Hopelijk staat u er zo in, dat u hebt ontdekt, het voortzetten van een gespannen relatie niet in het belang van alle betrokkenen is en dat ieder beter een nieuwe start kan maken, liefst in harmonie en niet gevoed door het gevoel van in alle opzichten te kort te zijn gekomen. Maar ook als dat niet zo is en de herinneringen spelen nog te heftig mee, dan moet er toch iets gebeuren.

Voor een echtscheiding is het in de meeste gevallen nog steeds verplicht een advocaat in te schakelen, ook, wanneer beide kanten het eens zijn over de te nemen stap en het regelen van de gevolgen ervan.

Dus: wanneer u uw bezittingen samen hebt verdeeld of u bent daar in goed overleg mee bezig, u bent het eens over de zorg voor uw kinderen, bij wie zij gaan wonen, een omgangsregeling, wie in de v/h echtelijke woning blijft, de alimentatie.

Dan pas kunt u samen één advocaat nemen die voor u samen uw echtscheiding tot stand kan brengen.

Dat betekent niet, dat u anders ROESINK DE ZEEUW niet kunt benaderen, maar wanneer u het met elkaar niet eens bent en ook niet kunt worden, kan ROESINK DE ZEEUW u wel beiden inlichtingen geven, maar slechts voor één van u optreden, omdat het in dat geval niet mogelijk is de belangen van twee partijen zodanig te behartigen, dat een ieder zijn belangen maximaal aan bod komen.

Misschien goed om te weten, dat ROESINK DE ZEEUW mediator (Nederland Mediation Instituut, NMI) is, zodat u ook via die invalshoek bij meningsverschillen bij haar terecht kunt.

Ontstaan tijdens de gezamenlijke procedure toch nog (onoverbrugbare) verschillen van mening over de wijze en/of gevolgen van de echtscheiding, dan zal ROESINK DE ZEEUW, in de meeste gevallen, u beiden naar een andere advocaat (moeten) verwijzen: ingeval van een conflict kunnen niet twee heren worden gediend en, omdat ROESINK DE ZEEUW u beiden dan goed heeft leren kennen vindt zij het niet juist dan met één van u verder te gaan.

Het spreekt vanzelf, dat ROESINK DE ZEEUW eerst vaststelt met wie zij te maken heeft en daarom wordt u beiden verzocht bij de eerste afspraak een identiteitsbewijs (geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) mee te nemen.

Op die manier kan worden voorkomen, dat een ander, dan een van de echtgenoten een echtscheiding begint.

Net voor het indienen van de echtscheiding bij de Rechtbank dienen te worden verstrekt:

  1. originele uittreksels uit het bevolkingsregister (Gemeentelijke Basis Administratie) van u beiden, met vermelding van Uw nationaliteit;
  2. originele uittreksels uit het geboorteregister van uw minderjarige kinderen (Gemeente van de geboorteplaats);
  3. een origineel uittreksel uit het huwelijksregister (Gemeente waar het huwelijk werd gesloten);
  4. een lijst met door u gemaakte afspraken, zaken waarover u het eens bent;
  5. een ouderschapsplan, een stuk, waarin de gevolgen van de echtscheiding voor de kinderen worden geregeld, bijvoorbeeld: omgangsregeling, alimentatie, verblijfplaats, etc.;
  6. met daaraan gehecht een zgn. kindverklaring, een brief van kinderen, ouder dan 12 jaar, waaruit blijkt, dat zij op de hoogte zijn van de scheiding en door de rechter kunnen worden gehoord over hun toekomstige verblijfplaats en de omgangsregeling;

De hierboven genoemde stukken onder 1 t/m 3 moeten origineel zijn, en op het moment van indienen van het verzoek, niet ouder dan 3 maanden.

De Rechtbank neemt met kopieën geen genoegen.

Is een van u niet in het bezit van de Nederlandse nationaliteit of naast de Nederlandse nog in het bezit van een andere, dan dient op het uittreksel uit het bevolkingsregister tevens nog worden vermeld de datum van binnenkomst of vestiging in Nederland.

Dit geldt ook in het geval u eertijds in het buitenland mocht zijn getrouwd.

In dit laatste geval moet een afschrift van de originele huwelijksakte worden overgelegd, vertaald door een beëdigde tolk/vertaler, tenzij deze is opgesteld in de Engelse taal, en dat mag ook weer niet ouder zijn dan 3 maanden.

ROESINK DE ZEEUW kan u behulpzaam zijn met het opstellen van een lijst van gemaakte afspraken en/of deze in de meer juridische vorm van een zgn. (echtscheidings) convenant te gieten.

 ROESINK DE ZEEUW kan u ook voorbeelden van een ouderschapsplan verschaffen.

U hebt ten allen tijde het recht om, zonder opgaaf van redenen, de echtscheidingprocedure op te schorten of te beëindigen.

Afhankelijk van uw inkomen, kan het zijn, dat u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp, in welk geval u slechts een eigen bijdrage en een gedeelte van het griffierecht voor de Rechtbank bent verschuldigd.

ROESINK DE ZEEUW legt u tijdens het eerste bezoek een formulier voor, dat moet worden ingevuld (waaronder Uw burgerservicenummer, BSN) en dat door u moet worden ondertekend.

Verder dient ROESINK DE ZEEUW uw aanvraag voor gefinancierde rechtshulp in.

In het geval van een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding wordt, bij het bepalen van de hoogte van de eigen bijdrage, uw gezamenlijke inkomen en vermogen van twee jaar geleden (zoals die door de Belastingdienst worden verstrekt) in aanmerking genomen.

De Raad voor Rechtsbijstand stuurt u een afschrift van haar beslissing inzake de aangevraagde toevoeging, waarin vermeld het bedrag, dat u aan eigen bijdrage bent verschuldigd, ROESINK DE ZEEUW informeert u vervolgens over de hoogte van het door u verschuldigde griffierecht.

De normen voor het verkrijgen van gefinancierde rechtsbijstand kunt u inzien op www.rechtsbijstand.nl

ROESINK DE ZEEUW kan, in het geval u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp pas met de werkzaamheden beginnen op het moment, waarop de definitieve toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand is ontvangen en tevens door u de toepasselijke eigen bijdrage en het verschuldigde griffierecht is voldaan.

Het spreekt vanzelf, dat ROESINK DE ZEEUW ook werkzaamheden voor u kan en wil verrichten in het geval u niet in aanmerking mocht komen voor gefinancierde rechtshulp.

In dat geval is het vermelde hierboven, behalve dat inzake de gefinancierde rechtshulp, eveneens op u van toepassing, maar kunnen er over het in rekening te brengen tarief afspraken worden gemaakt.

De ervaring heeft, helaas, ook hier geleerd, dat met de werkzaamheden niet eerder kan worden begonnen, dan wanneer een (overeengekomen) voorschot zal zijn voldaan op het nader aan te geven bankrekeningnummer.

Algemene voorwaarden

Op de werkzaamheden van iedere advocaat zijn van toepassing de algemene voorwaarden, zoals u die eenvoudig elders op deze website kunt vinden. Op verzoek wordt u daarvan, zonder dat daaraan voor u kosten zijn verbonden, een exemplaar toegestuurd.

CONTACT

AdvocaatMr G. Elisabeth de Zeeuw
Telefoon+31 35 693 6464
Fax+31 84 733 4625
E-maildezeeuw@lawmasters.eu

Contact

© Vijverzicht B.V. Alle rechten voorbehouden.